متن و ترجمه نهج البلاغه

خطبه 1 نهج البلاغه

خطبه 1 نهج البلاغه

در ابتداى آفرينش آسمان و زمين و آدم
متن نهج البلاغه

متن نهج البلاغه

متن و ترجمه کتاب نهج البلاغه